Terms and conditions

Credit card payments in favor of Northern Exposure AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as NORTHERN EXPOSURE on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Vilkårene nedenfor er en del av den avtalen du gjør med Skikite AS når du melder deg på kurs. Les derfor gjennom vilkårene før du melder deg på. Vilkårene og programmet utgjør tilsammen avtalevilkårene. Gitt at Skikite AS gir opplysninger om endringer i program, betingelser etc. før kjøp av kurset, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i programmet.

1. AVTALENS INNGÅELSE

Avtalen mellom partene ansees inngått ved kundens betaling av deltageravgift for det aktuelle kurset. Innbetaling av deltageravgiften skjer ved påmelding eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betaling ikke skjedd innen forfallsdato, er Skikite AS ubundet av avtalen.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter kurset slik det fremgår på websiden www.skikite.no. Skikite AS har videre rett til å gjøre endringer i kurset med tanke på sikkerhet eller ugunstige forhold under kurset.

3. AVBESTILLING

Avbestilling skjer på e-post til info@skikite.com 

4. RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE KURSET

4a) Mangelfull påmelding: Ved for få påmeldte har Skikite AS rett til å avlyse kurset. Kunden vil bli informert om muligheten til å melde seg på andre kurs i sesongen.

4b) Værforhold: Det er instruktørenes beslutning om hva slags tilpasninger som må gjøres på kurset, med tanke på sikkerhet og ugunstige værforhold. Er det ikke vind eller andre forhold som gjør det vanskelig med å gjennomføre kurset, vil skikite.com gi alle kurselever mulighet til å melde seg på et nytt kurs uten ekstra kostnad. Denne muligheten gjelder innen 12 måneder.

Kiting er en aktivitet hvor logistikken er sårbar for dårlig vær. Det kan i de verste tilfellene innebære at man blir værfast på fjellet. Merkostnader i slike tilfeller må du dekke selv, hvis du ikke har en forsikring som dekker dette.

5. UNDER 18 ÅR

Deltagere under 18 år må ha med skriftelig godkjenning fra foresatte. Hvis du er under 16 år må en foresatt være til stede til enhver tid hvis ikke annet er spesifikt planlagt. Deltakelse fra foresatte er ikke nødvendig men anbefales da det er en fin erfaring å dele og ikke minst kjempemorsomt.

6. OM MANGLER OG REKLAMASJON

Ønsker kunden å reklamere på grunn av mangler, plikter vedkommende å gi Skikite AS beskjed innen rimelig tid. Oppdages mangelen etter at kurset har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Reklamasjon skjer på e-post til info@skikite.com

7. TVISTELØSNING

Eventuell tvist skal løses etter norsk rett.

8. ANSVAR

Alle deltagere må være klar over at snøkiting kan være potensielt farlig og at det derfor hviler et spesielt ansvar på den enkelte deltager. Det er viktig å presisere at ulykker og skader kan skje. Alle deltagerne er med på eget ansvar, og har vurdert sin deltagelse ut i fra dette.

Skikite AS har gjennomført risikoanalyse for den aktiviteten du deltar på og har på bakgrunn av dette utarbeidet instrukser og retningslinjer for kurset for å minimalisere risikoen til et akseptabelt nivå. Som deltaker aksepterer du at en viss risiko vil allikevel være til stede og at du selv er med på å ta ansvar for egen sikkerhet.

9. HELSETILSTAND

Som deltaker forplikter du deg til å underrette kursholder dersom du er i tvil om egen helsetilstand kan ha betydning for egen eller de andre deltakernes sikkerhet.

10. REISE- OG ULYKKESFORSIKTING

Deltagerne er selv ansvarlig for å skaffe seg fullgod reise- og ulykkesforsikring som dekker aktiviteten.

11. BRUK AV BILDER

Skikite AS forbeholder seg retten til å informere om turene sine på Internett og i media. Det blir gjerne brukt bilder og video av deltagerne og her kan disse bli nevnt med fornavn. Hvis deltagerne ikke ønsker slik bruk av navn eller bilder må dette opplyses om på forhånd.

12. OG TIL SLUTT

Du pålegges et ansvar om å følge de instrukser og anvisninger som kursholder gir på kurset. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse eller medfører fare for de andre deltagerne. Dersom du grovt tilsidesetter dine plikter, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av kurset, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at kurset er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Deltakere som opptrer uansvarlig, evt. beruset, og ikke retter seg etter instruktøren/guiden vil vises bort fra aktiviteten. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.